Lid worden?

Ben je enthousiast geworden en wil je lid worden van de speeltuinvereniging? Dat kan!

Voor slechts 10 euro per jaar is het hele gezin lid en ben je welkom bij o.a. Sinterklaas, Pasen en nog veel meer!

Om lid te worden hoef je alleen maar onderstaand formulier in te vullen.

Ondergetekende:

Naam

Adres

Postcode

Woonplaats

E-mailadres

Telefoonnummer

Bankgegevens:

IBAN nummer

Naam bank

Naam en geboortedatum kind 1

Naam en geboortedatum kind 2 (optioneel)

Naam en geboortedatum kind 3 (optioneel)

Naam en geboortedatum kind 4 (optioneel)

Door dit vakje aan te vinken verleent u tot wederopzegging machtiging aan de incassant om 1 maal per jaar een bedrag af te schrijven van €10 van de bankrekening volgens genoemde voorwaarden.

Incassant
Verenigingsnaam: SV Beatrix
Straat: Vooruitgangdreef 1
Postcode Plaats 2171 VW SASSENHEIM

Terugboeken
Indien u niet akkoord gaat met een uit hoofde van deze machtiging verrichte afschrijving dan kunt u binnen 56 werkdagen na debiteren aan uw bank opdracht geven tot terugboeking. Onder werkdag wordt verstaan elke dag waarop het kantoor van De Nederlandse Bank is geopend voor werkzaamheden m.b.t. de in zijn administratie gehouden rekeningen.
Intrekken incassomachtiging: de verstrekte machtiging kunt u te allen tijde weer intrekken. Hiervoor kunt u zich wenden tot de incassant.

Privacyverklaring

Speeltuinvereniging Beatrix Speeltuinvereniging Beatrix, gevestigd aan Vooruitgangdreef 1 2171VW Sassenheim, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

http://speeltuinbeatrix.nl
Vooruitgangdreef 1
2171VW Sassenheim
+31252218359

Tineke Ruigrok is de Functionaris Gegevensbescherming van Speeltuinvereniging Beatrix
Zij is te bereiken via secretariaat@speeltuinbeatrix.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Speeltuinvereniging Beatrix verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Speeltuinvereniging Beatrix verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretariaat@speeltuinbeatrix.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Speeltuinvereniging Beatrix verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Speeltuinvereniging Beatrix bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
(Categorie) persoonsgegevens > Minimaal 1 (één) jaar met mogelijkheid tot uitloop indien u ingeschreven blijft bij Speeltuinvereniging Beatrix.

Delen van persoonsgegevens met derden

Speeltuinvereniging Beatrix verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Speeltuinvereniging Beatrix gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Speeltuinvereniging Beatrix en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@speeltuinbeatrix.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Speeltuinvereniging Beatrix wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Speeltuinvereniging Beatrix neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via secretariaat@speeltuinbeatrix.nl